TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa huyện Đan Phượng
Ngày đăng 25/12/2021 | 08:57  | Lượt xem: 505


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

(Theo Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 và  Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 28/02/2022, Quyết định 3835/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Đan Phượngvề việc phê duyệt, kiện toàn nhân sự Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện Đan Phượng)  

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LĨNH VỰC ĐƯỢC GIAO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐIỆN THOẠI

1

Trịnh Thị Thu Thủy

Phó Chánh VP HĐND và UBND, Trưởng BP Một cửa,
CB đầu mối KSTTHC huyện

 

0974394176

2

Nguyễn Thị Quyên

Công chức Văn phòng HĐND và UBND,
CB đầu mối KSTTHC huyện

 

0946550479

3

Phạm Ngọc Châu

Công chức Phòng
Tài chính - Kế hoạch

Tài chính
- Kế hoạch

0936823435

4

Nguyễn Ngọc Tỉnh

Công chức
Phòng Nội vụ

Nội vụ

0974021987

5

Nguyễn Thanh Hùng

Công chức
Phòng Kinh tế

Kinh tế

0944060110

6

Hoàng Minh Đức

Phó Trưởng phòng
Y tế

Y tế

0922008999

7

Đặng Tài Thiều

Công chức Phòng
Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục
và Đào tạo

0971678308

8

Nguyễn Anh Dũng

Công chức Phòng
Văn hóa và Thông tin

Văn hóa
và Thông tin

0973079168

9

Tạ Thị Trang

Công chức Phòng
Lao động TB&XH

Lao động TB&XH

0984822204

10

Nguyễn Văn Ngọc

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên
và Môi trường

0975573398

11

Bùi Anh Tùng

Công chức
Phòng Quản lý đô thị

Quản lý
đô thị

0368958387

12

Dương Thị Phượng

Công chức
Phòng Tư pháp

Tư pháp

0944645045