ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin đường dây nóng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Ngày đăng 29/03/2021 | 11:01  | Lượt xem: 680

1. Trưởng bộ phận TN &Trả kết quả giải quyết TTHC:

Bà: Trịnh Thị Thu Thủy - Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Số điện thoại: 0974394176

Email: trinhthithuthuy_danphuong@hanoi.gov.vn

2. Đầu mối kiểm soát TTHC:

Ông Bùi Đình Hạnh - Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện

SĐT: 0976382339

Email: buidinhhanh_danphuong@hanoi.gov.vn