BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng Tư pháp huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:47  | Lượt xem: 333
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tư pháp huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng quản lý...

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:33  | Lượt xem: 612
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đan...

Phòng Quản lý đô thị huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:26  | Lượt xem: 457
Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng...

Phòng Kinh tế huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:15  | Lượt xem: 386
Vị trí, chức năng 1. Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý...

Thanh tra huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:09  | Lượt xem: 334
Vị trí, chức năng 1. Thanh tra huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng quản lý nhà nước về...

Phòng Y tế huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:03  | Lượt xem: 237
Vị trí, chức năng 1. Phòng Y tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện quản lý...

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:01  | Lượt xem: 213
Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà...

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:58  | Lượt xem: 224
Vị trí, chức năng 1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:52  | Lượt xem: 196
Vị trí, chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 318
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện...

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:40  | Lượt xem: 235
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý...

Phòng Nội vụ huyện

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:34  | Lượt xem: 250
Vị trí, chức năng 1. Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ...