THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Thọ Xuân

Ngày đăng 16/07/2024 | 15:00  | Lượt xem: 39
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xã Trung Châu

Ngày đăng 15/07/2024 | 10:00  | Lượt xem: 46
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Liên Hồng

Ngày đăng 15/07/2024 | 10:10  | Lượt xem: 60
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thị trấn Phùng

Ngày đăng 15/07/2024 | 08:32  | Lượt xem: 64
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 09/07/2024 | 08:30  | Lượt xem: 65
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 09/07/2024 | 03:47  | Lượt xem: 556
nội dung chi tiết xem tại đây khu Đệ Nhị, Phương Đình khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, Đan Phượng khu trục đường N1, Hạ Mỗ

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/07/2024 | 11:21  | Lượt xem: 92
nội dung chi tiết xem tại đây khu Đệ Nhị, Phương Đình khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, Đan Phượng khu trục đường N1, Hạ Mỗ

Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 03/07/2024 | 05:54  | Lượt xem: 259
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 02/07/2024 | 01:49  | Lượt xem: 204
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất

Ngày đăng 28/06/2024 | 06:06  | Lượt xem: 166
nội dung chi tiết xem tại đây 67 thửa đất khu trục đường N1, Hạ Mỗ 16 thửa đất khu Đệ Nhị, Phương Đình 02 thửa đất khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, Đan Phượng

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 10/06/2024 | 05:50  | Lượt xem: 317
nội dung chi tiết xem tại đây

Thống báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 19/03/2024 | 09:00  | Lượt xem: 950
nội dung chi tiết xem tại đây Khu C Cổng Ngói, xã Đồng Tháp Khu Hồ Chăn Nuôi, Hồ Hom, xã Liên Hà

Thống báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 12/03/2024 | 04:22  | Lượt xem: 927
nội dung chi tiết xem tại đây Khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, xã Đan Phượng Trục đường N1, xã Hạ Mỗ Khu Đồng Súc, thị trấn Phùng

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 15/03/2024 | 01:15  | Lượt xem: 140
nội dung chi tiết xem tại đây Khu C Cổng Ngói, xã Đồng Tháp Khu Hồ Chăn Nuôi, Hồ Hom, xã Liên Hà

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 11/03/2024 | 05:41  | Lượt xem: 128
nội dung chi tiết xem tại đây Trục đường N1, xã Hạ Mỗ Khu Đồng Súc, thị trấn Phùng Khu Đồng Sậy, Trẫm Sau, xã Đan Phượng