THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 28/09/2023 | 10:43  | Lượt xem: 10
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) tại khu bãi nổi giữa sông Hồng, xã Liên Hồng

Ngày đăng 28/09/2023 | 07:53  | Lượt xem: 22
nội dung chi tiết xem tại đây Hồ sơ bãi nổi giữa sông Hồng 1 Hồ sơ bãi nổi giữa sông Hồng 2

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 22/09/2023 | 08:00  | Lượt xem: 28
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở khu Đồng Súc, thị trấn Phùng

Ngày đăng 21/09/2023 | 08:20  | Lượt xem: 38
nội dung chi tiết xem tại đây

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 18/09/2023 | 10:17  | Lượt xem: 182
nội dung chi tiết xem tại đây Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đông Hải, xã Thọ An Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Thọ An

Ngày đăng 13/09/2023 | 08:20  | Lượt xem: 22
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Phương Đình

Ngày đăng 13/09/2023 | 08:20  | Lượt xem: 22
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Đông Hải xã Thọ An

Ngày đăng 05/09/2023 | 04:46  | Lượt xem: 42
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Đệ Nhị xã Phương Đình

Ngày đăng 05/09/2023 | 04:45  | Lượt xem: 35
nội dung chi tiết xem tại đây