TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Bài tuyên truyền một số lưu ý về lệ phí môn bài năm 2024
Ngày đăng 31/01/2024 | 11:39  | Lượt xem: 409

Tháng 01 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện kê khai và nộp tiền lệ phí môn bài. Nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời và thực hiện theo đúng quy định, Chi cục Thuế Đan Phượng hướng dẫn cụ thể việc kê khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

Quy định về kê khai, nộp tờ khai và lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Theo quy định tại các văn bản nêu trên, các nội dung được quy định như sau:

1. Mức thu Lệ phí môn bài

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), để xác định số tiền lệ phí môn bài phải nộp. Cụ thể:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu

2. Thời hạn nộp Tờ khai Lệ phí môn bài

- Đối với người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập trong năm 2023 (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa lập tờ khai lệ phí môn bài thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Trường hợp trong năm 2023 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện.

3. Hồ sơ khai Lệ phí môn bài

- Tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 là tờ khai theo mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.      

4. Thời hạn nộp Lệ phí môn bài

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

5. Thủ tục miễn Lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài thuộc các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài tự xác định số tiền được miễn thuế, giảm thuế và không phải thực hiện thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

Chi cục Thuế huyện Đan Phượng lưu ý các doanh nghiệp đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2024 mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.