KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) tại xã Phương Đình
Ngày đăng 06/09/2023 | 08:00  | Lượt xem: 380

nội dung chi tiết xem tại đây