KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 18/09/2023 | 10:17  | Lượt xem: 182

nội dung chi tiết xem tại đây

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đông Hải, xã Thọ An

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình