KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hà Nội tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính
Ngày đăng 14/05/2024 | 20:33  | Lượt xem: 105

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Thủ đô năm 2024.

Đối tượng dự thi gồm các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các tập thể gồm các sở, ban, ngành thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung ý tưởng tham gia cuộc thi gồm 8 nhóm nội dung sau:

Đưa ra các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ CCHC; giải pháp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là vai trò của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; giải pháp về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội.

Đưa ra các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn thành phố; đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định không cần thiết tại văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.

Đưa ra các ý tưởng, giải pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); cách thức thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Cải tiến quy trình làm việc, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương, đơn vị, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân.

Đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận "một cửa" các cấp; các giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Các giải pháp nhằm sắp xếp bộ máy đảm bảo khoa học, theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính các cấp, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

Đưa ra các ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, không lãng phí; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất, tránh hình thức; giải pháp thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả.

Các ý tưởng, giải pháp nhằm phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giảm sát tài chính; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

Đưa ra ý tưởng nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thành phố, giúp các cơ quan dễ dàng liên kết với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc nghiên cứu các phần mềm, tiện ích cung cấp dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, mỗi đơn vị gửi ít nhất 1 bài dự thi có chất lượng. UBND cấp huyện, mỗi đơn vị gửi ít nhất 3 bài dự thi có chất lượng (gồm cả các bài dự thi của UBND cấp xã trực thuộc).

Ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm các bài thi xong trước ngày ngày 15-9 và trao giải thưởng cuộc thi trước ngày 10-10-2024.

Về cơ cấu giải có 2 giải Nhất (1 giải cá nhân và 1 giải tập thể); 2 giải Nhì (1 giải cá nhân và 1 giải tập thể); 4 giải Ba (2 giải cá nhân và 2 giải tập thể); 6 giải Khuyến khích (3 giải cá nhân và 3 giải tập thể).

Các bài thi đạt giải, Ban tổ chức báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét để tiếp tục nghiên cứu hoặc triển khai, nhân rộng thực hiện trên địa bàn thành phố.

nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây