HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng bộ huyện Đan Phượng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
Ngày đăng 09/11/2023 | 19:34  | Lượt xem: 2393

Chi bộ là nền tảng của Đảng và sinh hoạt chi bộ chính là hình thức biểu hiện vai trò lãnh đạo chủ yếu của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ không chỉ quyết định sức sống của chi bộ, mà còn biểu hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đan Phượng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo được sự chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ tháng 4 thôn Đông Khê xã Đan Phượng có sự tham dự của Tổ công tác Huyện ủy và Đảng ủy viên của xã

Đan Phượng là huyện ven đô nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 20km. Tính đến 05/11/2023, toàn huyện có 67 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 16 đảng bộ xã-thị trấn, 05 đảng bộ cơ quan, 01 đảng bộ khối Doanh nghiệp (có 01 đảng bộ bộ phận trực thuộc với 05 chi bộ) và 45 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ với 7.011 đảng viên (trong đó 6.795 đảng viên chính thức, 216 đảng viên dự bị). Toàn huyện có 273 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và đảng bộ bộ phận (trong đó có 120 chi bộ thôn, cụm dân cư, 9 chi bộ tổ dân phố, 144 chi bộ: HTX, quỹ tín dụng, trường học, y tế, lực lượng vũ trang, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp).

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như: chất lượng sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ chưa cao; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ở một số cơ sở đạt thấp; hình thức sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít. Một số bí thư chi bộ còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Việc ghi biên bản, ban hành nghị quyết, kết luận có nơi còn sơ sài, chưa khoa học. Do vậy, làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế, ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trên, với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 79-NQ/HU ngày 25/7/2012 của Huyện ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện đến năm 2015 và những năm tiếp theo”; Chương trình số 06-CTr/HU ngày 08/02/2021 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2020-2025”.

Ngày 13/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập 08 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư thuộc đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc dự sinh hoạt chi bộ nông thôn bắt đầu thực hiện từ Quý III/2022. Ngày 28/7/2022, tiếp tục ban hành Quyết định số 1245-QĐ/HU về kiện toàn các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các tổ công tác bố trí, sắp xếp, phân công thành viên dự sinh hoạt ở 100% chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư vào tháng đầu tiên của mỗi quý và các buổi sinh hoạt chuyên đề khác khi cần thiết. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các tổ công tác báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đảng viên, tổ chức đảng tại các buổi sinh hoạt chi bộ; đồng thời đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2023, 8 Tổ công tác của Huyện ủy đã phân công thành viên tham dự 316 lượt hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào tháng đầu Quý I, II, III, IV tại 129/129 chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn. Các tổ công tác đa số đều phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, lắng nghe, kịp thời tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tạo nên sự gắn bó mật thiết, sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở các tổ chức cơ sở đảng.

Việc phân công thành viên các tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, phố, cụm dân cư đã mang lại hiệu quả hai chiều, vừa góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đảng, vừa tạo điều kiện để các thành viên tổ công tác tiếp xúc, sâu sát cơ sở, lắng nghe, ghi nhận kiến nghị từ cơ sở, từ đó tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết kịp thời, đồng thời góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong thực tiễn...

Qua triển khai các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ ở 16 xã, thị trấn, có thể thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư trong toàn Đảng bộ Huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhìn chung, các chi bộ đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ hằng tháng (từ mùng 3 đến mùng 5) và sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Nội dung sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu, công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, ngày càng được nâng cao. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, đã thảo luận, bàn bạc có trọng tâm, trọng điểm những nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đa số đảng viên có trách nhiệm hơn khi tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng lên; phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tập trung lãnh đạo, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào như xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng phát triển hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự; phát huy dân chủ ở cơ sở.

Đảng ủy các xã, thị trấn; các chi ủy, chi bộ và đảng viên qua Tổ công tác về dự sinh hoạt chi bộ cũng thấy được những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, từ đó có biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ là hạt giống chính trị của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng mạnh là do các chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Thực tiễn đã chứng minh nơi nào sinh hoạt chi bộ lỏng lẻo hoặc không có nội dung chính trị tư tưởng cụ thể, thiết thực, không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời khắc phục sửa chữa khuyết điểm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, đảng viên thiếu rèn luyện thì nơi đó chất lượng hoạt động của chi bộ kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không còn.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Đan Phượng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính trong Đảng; Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử vào sinh hoạt chi bộ, đảm bảo 100%. Các Tổ công tác của Huyện ủy tiếp tục phân công thành viên dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thôn, phố, cụm dân cư; Bố trí, phân công thành viên dự sinh hoạt luân phiên để đảm bảo 100% các chi bộ nông thôn đều có cán bộ của Huyện tham dự.

Toàn Đảng bộ huyện quyết tâm phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn huyện, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Đan Phượng ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng Huyện Đan Phượng ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển./.