Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
206/KH-UBND tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng "Công dân Thủ đô số" -IHanoi trên địa bàn huyện 16/07/2024
201/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo 10/07/2024
187/KH-UBND Tổ chức Hội thi cán bộ, công chức Một cửa giỏi, chuyên nghiệp, thân thiện trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024 12/06/2024
181/KH-UBND Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng và hệ thống cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024 10/06/2024
175/KH-UBND Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Đan Phượng năm 2024 03/06/2024
151/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 08/05/2024
149/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống mù lòa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đan Phượng 07/05/2024
147/KH-UBND Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ ẹm năm 2024 04/05/2024
137/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024 16/04/2024
136/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 202 16/04/2024
134/KH-UBND Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn huyện Đan Phượng năm 2024 15/04/2024
130/KH-UBND Kê hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) 10/04/2024
127/KH-UBND KH thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới 09/04/2024
1229/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Đan Phượng năm 2024 28/02/2024
1224/QĐ-UBND Quyết định vv giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 27/02/2024
54/KH-UBND KH triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ an sịnh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện 19/02/2024
44/KH-UBND tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2024 01/02/2024
581/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 25/01/2024
27/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gđ, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gđ 2021-2030) 18/01/2024
31/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm truyền thông về chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện 18/01/2024