trung tâm phát triển cụm công nghiệp

trung tâm phát triển quỹ đất
Ngày đăng 23/11/2015 | 09:45  | View count: 806

1. Vị trí, chức năng

1.1. Vị trí:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Đan Phượng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND huyện. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.2.Chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất được giao quản lý; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên đại bàn huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ổn định thị trường bất động sản;

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án;

đ) Tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất được giao quản lý để đấu giá;

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

g) Ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của Pháp luật;

h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

k) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của UBND huyện.

2.2. Quyền hạn:

a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác có liên quan đến nhiệm vụ được giao;

b) Tư vấn, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thầm quyền;

d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Được ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với nhân viên làm việc tại Trung tâm theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện và quy định của pháp luật.