TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 16/4/2020
Ngày đăng 16/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 34

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 16/4/2020)

(Theo báo cáo của Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện)

TT

Họ và tên

Địa chỉ cụ thể

Ngày kết thúc
cách ly

I

XÃ ĐAN PHƯỢNG (3)

1

Nguyễn Thị Hương Thảo

Số 24 - đường Đông Khê - thôn Đông Khê

29/04/2020

2

Nguyễn Thị Lan Hương

Số 6 - ngõ Đồng - thôn Đông Khê

29/04/2020

3

Nguyễn Thu Phương

Số 72 - đường Đông Bắc - thôn Đông Khê

27/4/2020

II

XÃ SONG PHƯỢNG (1)

1

Bùi Minh Tuyền

Số nhà 31- Khu trọ đường Thống Nhất - thôn Thống Nhất

28/04/2020

III

XÃ PHƯƠNG ĐÌNH (21)

1

Nguyễn Văn Thiện

Số 17 - ngõ Trên 1 - xóm Cổ Ngõa Hạ - thôn Cổ Ngõa

20/04/2020

2

Đặng Thị Hợi

Số nhà 4 - ngõ Dưới 2 - thôn Cổ Ngõa

19/04/2020

3

Nguyễn Thị Hòa

Số nhà 12 - xóm Đoài - thôn Cổ Thượng

18/04/2020

4

Phạm Văn Thỏa

Số nhà 4 - ngõ Đoàn Kết - thôn Địch Thượng

19/04/2020

5

Lê Văn Mạnh

Số nhà 129a - đường Liên Minh - thôn Địch Trung

20/04/2020

6

Luyện Thị Phương Thu

Số nhà 129a - đường Liên Minh - thôn Địch Trung

20/04/2020

7

Nguyễn Minh Hiếu

Số 1 - ngách 2 - xóm Đông - thôn La Thạch

20/04/2020

8

Nguyễn Thị Suốt

Số nhà 163 - thôn Địch Đình

17/04/2020

9

Đinh Văn Anh

Số nhà 9 - xóm Hoa Đào - thôn Địch Trung

16/04/2020

10

Phạm Văn Thắng

Số nhà 87 - xóm Mới - thôn Địch Trung

16/04/2020

11

Chu Văn Dũng

Số nhà 3 - ngõ Bình Minh - thôn Địch Thượng

17/04/2020

12

Hoàng Văn Dương

Số nhà 31 - xóm Ngoài - thôn La Thạch

21/04/2020

13

Nguyễn Xuân Duy

Số nhà 2 - ngõ Trên 1 - xóm Cổ Ngõa Hạ - thôn Cổ Ngõa

21/04/2020

14

Phùng Thị Phượng

Số nhà 28 - xóm Đông - thôn Phương Mạc

22/04/2020

15

Nguyễn Văn Quất

Số nhà 19 - xóm Chùa Giữa - thôn Cổ Hạ

22/04/2020

16

Nguyễn Thị Xuân

số nhà 6 - ngách 7 - xóm Chùa - thôn Cổ Hạ

22/04/2020

17

Nguyễn Văn Bé

Số nhà 12 - xóm Đoài - thôn Cổ Thượng

22/04/2020

18

Nguyễn Văn Tuyến

Số nhà 5 - xóm Trại - thôn La Thạch

22/04/2020

19

Vương Thị Hoa

Số nhà 12 - xóm Chùa - thôn Cổ Thượng

22/04/2020

20

Lê Ngọc Cường

Số nhà 28 - xóm Đông - thôn Phương Mạc

22/04/2020

21

Nguyễn Thị Thoa

Số nhà 269 - đường Liên Minh - thôn Địch Trong

22/04/2020

IV

XÃ THỌ XUÂN (1)

1

Lê Ngọc Thật

Số nhà 10 - cụm 10 - thôn Hòa Bình

27/4/2020

V

XÃ THỌ AN (3)

1

Nguyễn Mạnh Quang

Số nhà 27 - đường Đạt Nhất 5 - cụm 3

29/04/2020

2

Doãn Thịnh Vượng

Cụm 10 - thôn Bắc Hà

23/04/2020

3

Trần Thị Bích Điệp

Số 4 - ngõ 38 - Miếu Đinh Nguyên - cụm 7

23/4/2020

VI

XÃ HỒNG HÀ (13)

1

Phạm Thị Sơn

Số 6 - ngõ 11 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

2

Nguyễn Thị Sáu

Số 558 - đê Hồng Hà - xóm Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

3

Nguyễn Thị Thông

Số 17 - ngõ 19 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

4

Nguyễn Thị Nhung

Số 11 - xóm Tân Thành - Cụm 3

27/4/2020

5

Nguyễn Thị Hồng

Số 8 - ngõ 34 - đường Cổng Đông - Cụm 3

27/4/2020

6

Hoàng Thị Hạnh

Số 6 - ngõ 3 - Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

7

Phạm Thị Tăng

Số 03 - đường Hồng Hà - cụm 6

27/4/2020

8

Nguyễn Thị Cát

Số 2 - ngõ 516 - cụm 5

27/4/2020

9

Nguyễn Thị Vượng

Số 5 - ngõ 195 - cụm 5

27/4/2020

10

Phạm Thị Hằng (Tùng)

Số 12 - ngõ 16 - ngách 161 - cụm 5

27/4/2020

11

Nguyễn Thị Hường

Số 4 - ngõ 167 - đường Hồng Hà

27/4/2020

12

Nguyễn Thị Thoa

Số 64 - đường Bá Dương Nội - cụm 6

27/4/2020

13

Nguyễn Thị Hoa

Số 22 - đường Bá Dương Nội - cụm 5

27/4/2020

VII

XÃ HẠ MỖ (7)

1

Nguyễn Thị Lan

Số nhà 91 - đường Ô Diên - cụm 2

19/04/2020

2

Nguyễn Đình Kiên

Số nhà 91 - đường Ô Diên - cụm 2

20/04/2020

3

Nguyễn Trí Trường

Số nhà 12 - đường Vạn Xuân - cụm 4,

20/04/2020

4

Bùi Thị Nga

Số nhà 175 - đường Vạn Xuân - cụm 4

17/04/2020

5

Hoàng Thị Nội

Số nhà 22 - Ngõ 30 - đường Làng Trúng Đích - cụm 9

17/04/2020

6

Nguyễn Thị Dung

Số nhà 03- ngõ 191 - đường Vạn Xuân - cụm 4

17/04/2020

7

Cao Văn Thuật

Ngõ 54 - làng Trúng Đích - cụm 10

26/04/2020

VIII

XÃ THƯỢNG MỖ (2)

1

Nguyễn Công Toan

Số 11 - ngõ 9 - xóm Trung Thành - cụm 7

24/04/2020

2

Nguyễn Thị Yến

Khu vườn - cụm 4

26/04/2020

IX

XÃ TÂN HỘI (8)

1

Nguyễn Bá Hòa

Số 136 - đường Nhuệ Giang - cụm 9

22/04/2020

2

Cảnh Chi Tuấn

Số nhà 2 - ngõ 23 - xóm Ngõ Quặt - cụm 9

22/04/2020

3

Nguyễn Tiến Dân

Số nhà 241 - đường Nhuệ Giang - cụm 3

23/04/2020

4

Nguyễn Sỹ Trọng

Số nhà  11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/04/2020

5

Nguyễn Thị Tới

Số nhà 11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/04/2020

6

Nguyễn Thị Thêm

Số nhà 10 - ngõ 31 - cụm 9

26/04/2020

7

Nguyễn Thị Thủy

Số nhà 4 - xóm đường Cổng Giữa - cụm 9

26/04/2020

8

Nguyễn Thị Hằng

Số nhà 14 - ngõ 122 - cụm 10

26/04/2020

X

XÃ TÂN LẬP (41)

1

Lê Thanh Phương

Số 101 - đường Hạ Hội - cụm 6

16/04/2020

2

Ngô Minh Đức

Số 26 - ngõ 37 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

3

Ngô Thị Hậu

Số 5 - ngách 46/54 - đường Cầu Kênh - cụm 7

22/04/2020

4

Quách Ngọc Hùng

Số 57B - ngõ 246 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

5

Quách Thị Yến

Số 8 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

6

Quách Văn Lịch

Số 19 - xóm Quán - cụm 8

22/04/2020

7

Nguyễn  Thị Mão

Số 19 - xóm Quán - cụm 8

22/04/2020

8

Quách Văn Toàn

Số 73 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

9

Quách Thị Minh Phượng

Đường 422 - cụm 12

22/04/2020

10

Quách Thị Nhung

Số 55 - đường Hạnh Đàn - cụm 13

22/04/2020

11

Nguyễn Thị Thân

Số 36 - ngõ 190 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

12

Bá Ngọc Tuấn

Số 92 - đường Hạ Hội - cụm 7

22/04/2020

13

Nguyễn Bá Thân

Số 39 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

14

Bá Ngọc Khánh

Số 10 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

15

Nguyễn Bá Thực

Số 14 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

21/04/2020

16

Nguyễn Thị Dung

Số 16 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

17

Nguyễn Thị Bích Mai

Số 18 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

18

Nguyễn Thị Nga

Số 43 - đường Đan Hội - cụm 9

22/04/2020

19

Thế Thị Kỷ

Số 274 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

20

Nguyễn Thị Định

Số 274 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

21

Quách Thị Hạnh

Số 210 - đường 422 - Cụm8

22/04/2020

22

Nguyễn Bá Tâm( Bá ngọc Minh)

Số 29 - ngõ 37 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

23

Quách Văn Hải

Số 19 - ngõ 284 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

24

Quách Văn Dùng

Số 18 - ngách 14/2 - đường Kim Ngọc - cụm 2

22/04/2020

25

Quách Văn Thu

Số 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

26

Quách Văn Tiến

Số 16 - ngõ 218 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

27

Nguyễn Thị Thêm

Số 73 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

28

Quách Văn Phượng

Số 4 - ngõ 79A - đường Cầu Kênh - cụm 8

22/04/2020

29

Quách Văn Hùng

Số 239 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

30

Quách Văn Dậu

Số 2 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

31

Quách Văn Cường

Số 2 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

32

Quách Văn Thắng

Số 67 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

33

Quách Văn Tính

Số 4 - ngõ 244 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

34

Vũ Quốc Sỹ

P401 - tòa nhà HHB - Tân Tây Đô

25/04/2020

35

Nguyễn Công Lát

Số 74 - ngõ 101 - đường Bình Minh - cụm 4

24/04/2020

36

Nguyễn Thị May

Số 5 - ngõ 9/50/2 - đường Kim Ngọc - cụm 2

24/04/2020

37

Nguyễn Quyết Tiến

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

38

Đoàn Thị Nguyệt

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

39

Nguyễn Phương Anh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

40

Trần Thị Khen

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

41

Nguyễn Bình Minh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

XI

XÃ ĐỒNG THÁP (1)

1

Lê Văn Mạnh

Số 1 - ngõ 37 - đường 1 Đồng Vân - thôn Đồng Vân

28/4/2020