PHÒNG Y TẾ

I. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Y tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Ủy ban nhân dân:

a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm,hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế; chương trình, biện pháp thực hiện cải cách hành chính, xã hội trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch,bệnh tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng dến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến dược phẩm theo phân cấp; thẩm định, tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh donh, phân phối thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

6. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân tham gia giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

7. Quản lý biên chê, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

HUYỆN UỶ

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 33
Tổng: 0