PHÒNG TƯ PHÁP

I. Vị trí, chức năng

1. Phòng tư pháp huyện Đan phượng la cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch, trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn,kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp .

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1.Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

2.Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định , Chỉ thị, Kế hoạch 5 năm, hang năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của phòng.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng Quyết định, Chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; góp ý dự thảo văn bản quy phạm phấp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sơ Tư Pháp.

6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chug tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân huyện và Sơ Tư pháp.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật heo quy định của pháp luật.

8. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát ,hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đối với Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

Về phố biến, giáo dục pháp lật;

a) Tổ chức thực hiện chương trình,kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

10. Thẩm định dự thảo Hương ước, Quy ước của thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

11. Về chứng thực:

a) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

b) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn;

a) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải cách cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch do Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật;

d) Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, huỷ bỏ những giấy tờ hộ tịch do Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật ( trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiệ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

13. Hoà giải ở cơ sơ và trọ giúp pháp lý:

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giả ở cơ sở, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

14. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện nhi ệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật

15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, thị trấn.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách , chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phòng quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

19.Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao cho.

HUYỆN UỶ

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 35
Tổng: 0