PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

I. Vị trí, chức năng:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Uỷ ban nhân dân ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

3. Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất, sử dụng tài sản gắ liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của huyện, báo cáo Uỷ ban nhân dan huyện.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, cụ thể là:

a) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về công tác định giá đất trên địa bàn huyện;

b) Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn huyện;

c) Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện bảng giá đất trên địa bàn huyện;

d) Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn huyện.

7. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

8. Tổ chứ đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử ly ô nhiễm môi trường làn nghề, các cụm, điểm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu nhập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

9. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trá lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường .

12. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyen và môi trường theo quy định của pháp luật.

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Uỷ ban nhân dân sở Tài nguyên và Môi trường.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đồi với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

16. Quản lý tài chính, tai sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

17. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.

HUYỆN UỶ

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 44
Tổng: 0