PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng;giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn (gồm: cấp, thoát nước, công viên, cây xanh; chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị).

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sựchir đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệpvụ thuộc lĩnh vực giao thong vận tải của Sở Giao thông vận tải; thuộc lĩnh vực xây dựng của Sở Xây dựng và Quy hoạch – Kiến Trúc.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Về lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng:

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và hang năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc nghành xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc nghành xây dựng.

1.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc nghành xây dựng.

1.3. Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản ly đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra xây dựng công trình theo giây phép được cấp trên địa bàn huyện theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.5. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

1.6. Tổ chức, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

1.7.Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo phân cấp.

1.8. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố,công khai các Quy chế quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý mốc giới, chỉ thị xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

1.9. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp cảu Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện.

1.10.Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.

1.11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chứ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

1.12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

1.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công tác chuyên môn về địa chính – Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã,thị trấn; Phối hợp với thanh tra xây dựng huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức Thanh tra Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

1.14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc nghành xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phítrong nghành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Về lĩnh vực Giao thông vận tải:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên nghành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

d) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. 3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thồng đường bộ, đường thủy địa phương đang khai thác do huyện quản lý.

2.4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toán giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trọng việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

2.6. Làm nhiệm vụ thường trực ban An toàn giao thông huyện; Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt,đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn huyện.

2.7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho công chức chuyên môn các xã, thị trấn.

2.8. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Nhiệm vụ khác.

3.1. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

3.2. Theo dõi, tổng hợp,báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quancos thẩm quyền khác quy định của pháp luật.

3.3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phonhg theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3.4. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

HUYỆN UỶ

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 32
Tổng: 0