PHÒNG LĐ - TB XÃ HỘI

I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị; Kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; công tác cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển dạy nghề, giải quyết việc làm của Ủy ban nhân dân huyện.

7. Tổ chức thực hiện kế hoạch, giải phóng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tại cơ sở tập trung và tại cộng đồng. Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai và cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

9. Hướng dẫn và thực hiện các quy định của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; quản lý đối tượng va kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định.

10. Hướng dẫn va tổ chức các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện theo quy định.

11. Hướng dẫn và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; các chính sách, chương trình, đề án về giảm ghèo và trợ giúp xã hội.

12. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

14. Tổ chức thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, kế hoạch, dự án quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới theo quy định của thành phố, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

16. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

17. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

18. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

19. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý và theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

21. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện gi

HUYỆN UỶ

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 32
Tổng: 0