KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Đan Phượng (Tính đến ngày 15/9/2021)
Ngày đăng 24/09/2021 | 10:46  | Lượt xem: 122

Nội dung chi tiết Thông báo số 780/TB-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện xem Tại đây