KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Gần 900 Đảng viên được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày đăng 09/09/2022 | 14:39  | Lượt xem: 103

Trong 2 ngày 07/9 và 08/9/2022, tại Hội trường UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức 03 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho gần 900 Đảng viên thuộc các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Toàn cảnh học viên tham dự lớp học Nghị quyết vào sáng ngày 8/9/2022.

Tại các lớp học, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thông qua Hội nghị giúp Đảng viên nắm rõ hơn những nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Từ đó tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân; đồng thời có chương trình, hành động thực hiện các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.