KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đan Phượng: Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn
Ngày đăng 28/04/2023 | 10:53  | Lượt xem: 757

Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được UBND huyện Đan Phượng và UBND các xã, thị trấn trong huyện không ngừng quan tâm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; công chức, viên chức được giao nhiệm vụ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình, thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch

Đặc biệt, qua kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị và khảo sát sự hài lòng của người dân cho thấy: cơ bản các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác CCHC tại xã Đan Phượng

Kết quả cụ thể, quý 1 năm 2023, tổng số hồ sơ huyện tiếp nhận giải quyết là: 8.525 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 8.315 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn là 5.138 hồ sơ, trước hạn là 3.076 hồ sơ đạt 98,79% hồ sơ;. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn 101 hồ sơ chiếm 1,2% giải quyết quá hạn. Trong số 8.525 hồ sơ tiếp nhận, có 2.351 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công mức độ 3, 4. Kết quả này còn thấp. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại, UBND huyện chỉ đạo trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu về công tác giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phấn đấu trên 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Đẩy mạnh cung cấp thông tin về giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và các hình thức phù hợp khác; tổng hợp, thông báo công khai hàng tháng kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở xã, thị trấn và trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng/Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, zalo; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi có hồ sơ giải quyết quá hạn. Tăng cường phổ biến tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng/Trang thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội zalo, facebook... để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ thực hiện dịch vụ công tại các xã, thị trấn, đồng thời xây dựng các giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực đẩy mạnh tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức không làm hết trách nhiệm, dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm, muộn cho tổ chức, công dân hoặc có hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ.

Tăng cường sự phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và giữa các phòng với các xã, thị trấn; tiếp hợp trong giải quyết các TTHC liên thông, đặc biệt lĩnh vực đất đai; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong từng khâu, từng bước giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thông qua các kênh, phương thức phù hợp, hiệu quả; duy trì nghiêm túc việc tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (tối thiểu 02 lần/năm), qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho tổ chức, công dân.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn với hình thức phù hợp về công tác giải quyết thủ tục hành chính và năng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC, công chức Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất (đặc biệt là hệ thống máy tính, máy scan, photo, đường truyền mạng chất lượng cao) cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn; tiếp tục nhân rộng xây dựng mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân".

Kiến nghị Thành phố chỉ đạo đơn vị phần mềm phối hợp cùng các sở, ban, ngành tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm theo hướng đơn giản, dễ dùng; khắc phục những hạn chế, hoàn thiện, bổ sung một số tính năng, tiện ích trên phần mềm để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Tân Hội