HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Tọa đàm về giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; MTTQ, các đoàn thể và trưởng thôn xã Phương Đình
Ngày đăng 18/05/2022 | 16:01  | Lượt xem: 80

Sáng ngày 16/5/2022, xã Phương Đình tổ chức tọa đàm về “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Chất lượng hoạt động của trưởng thôn” năm 2022. 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định: UBND cấp xã là cơ quan quyền lực nhà nước trực tiếp triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. 

Ảnh: Toàn cảnh buổi tọa đàm

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có vai trò quan trọng trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.
Trưởng thôn là người vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn. 
Trên cơ sở chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và trưởng thôn trên địa bàn xã, các đại biểu đã đề ra những giải pháp để tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, các quy định của cấp trên về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và trưởng thôn; Xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tinh gọn; Làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ cấp xã; Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tổng kết thực tiễn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng đối tượng quần chúng./.