THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Đan Phượng (tính đến ngày 01/7/2024)

Publish date 16/02/2024 | 15:56  | Lượt xem: 55
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Nội vụ (tính đến ngày 02/4/2024)

Publish date 25/01/2024 | 10:30  | Lượt xem: 58
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Tài nguyên và Môi trường

Publish date 17/01/2024 | 02:00  | Lượt xem: 87
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Publish date 08/01/2024 | 02:00  | Lượt xem: 52
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Y tế

Publish date 26/01/2024 | 03:00  | Lượt xem: 60
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Tư pháp

Publish date 17/01/2024 | 11:00  | Lượt xem: 38
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của phòng Giáo dục và Đào tạo

Publish date 26/01/2024 | 04:00  | Lượt xem: 46
nội dung chi tiết xem tại đây