KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng đối với 4 dịch vụ công

Publish date 26/10/2023 | 15:04  | Lượt xem: 101
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Đối tượng: Học sinh Trung học phổ thông):  https://form.o2tech.vn/ossYIc1O KHẢO SÁT SỰ...