CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Đan Phượng

Publish date 29/09/2023 | 09:38  | Lượt xem: 163
nội dung chi tiết xem tại đây

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn huyện

Publish date 20/06/2023 | 04:00  | Lượt xem: 250
nội dung chi tiết xem tại đây

Bảo đảm thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động

Publish date 01/04/2022 | 10:13  | Lượt xem: 346
nội dung chi tiết xem tại đây

Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Publish date 04/01/2022 | 02:29  | Lượt xem: 1046
nội dung chi tiết công văn số 02/UBND-CAĐP ngày 04/01/2022, xem tại đây danh sách Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện, xem tại đây

Bảo đảm thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động

Publish date 25/11/2021 | 05:15  | Lượt xem: 423
nội dung chi tiết xem tại đây

Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Publish date 15/10/2021 | 09:51  | Lượt xem: 1013
nội dung chi tiết công văn số 2028/UBND-CAĐP ngày 13/10/2021 xem tại đây danh sách Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện xem tại đây

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Publish date 07/09/2021 | 01:49  | Lượt xem: 1143
Nội dung chi tiết Công điện xem  Tại đây

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Publish date 25/08/2021 | 04:01  | Lượt xem: 1796
Ngày 25/8/2021, UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 766/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ...

Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Publish date 02/08/2021 | 08:48  | Lượt xem: 755
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Publish date 04/05/2021 | 08:29  | Lượt xem: 700
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây