BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng Nội vụ huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:34  | Lượt xem: 1308
Vị trí, chức năng 1. Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ...

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:40  | Lượt xem: 1158
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý...

Phòng Tư pháp huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:47  | Lượt xem: 1790
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tư pháp huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng quản lý...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 2264
Vị trí, chức năng 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện...

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:52  | Lượt xem: 1083
Vị trí, chức năng 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân...

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Publish date 30/03/2021 | 08:58  | Lượt xem: 1055
Vị trí, chức năng 1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý...

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:01  | Lượt xem: 1324
Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà...

Phòng Y tế huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:03  | Lượt xem: 1196
Vị trí, chức năng 1. Phòng Y tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện quản lý...

Thanh tra huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:09  | Lượt xem: 1568
Vị trí, chức năng 1. Thanh tra huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng quản lý nhà nước về...

Phòng Kinh tế huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:15  | Lượt xem: 1941
Vị trí, chức năng 1. Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý...

Phòng Quản lý đô thị huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:26  | Lượt xem: 2333
Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng...

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Publish date 30/03/2021 | 09:33  | Lượt xem: 2653
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đan...