Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Loại thủ tục Tài nguyên Môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xác nhận. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.
- Bước 3: Trả kết quả
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC - nộp bổ sung hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- 01 (một) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
- 03 (ba) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản theo quy định tại Phụ lục 14a (hoặc 14b nếu UBND xã, phường, thị trấn được ủy quyền) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;  
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC - nộp bổ sung hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Một (01) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của UBND các Quận, huyện, thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) .
Lệ phí Không có.
Phí Không có.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 262015TT-BTNMT ngày 2852015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.