Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;

- Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.
- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.
- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức Tôn giáo
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký Hội đoàn (theo mẫu), nếu không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 3 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP)
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160120083705.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ.