Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài của chức sắc nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa), nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. - Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa) tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP)
Thành phần số lượng hồ sơ - Văn bản đề nghị nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, người tổ chức, thành phần tham dự. - Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160119173917.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ