Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Công nhận ban vận động thành lập hội UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
142 Thành lập hội cấp huyện UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
143 Phê duyệt điều lệ hội UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
144 Chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
145 Đổi tên hội UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
146 Hội tự giải thể UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
147 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
148 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Phường/Xã Tư pháp
149 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Phường/Xã Tư pháp
150 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Phường/Xã Tư pháp
151 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Phường/Xã Tư pháp
152 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Phường/Xã Tư pháp
153 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Phường/Xã Tư pháp
154 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Phường/Xã Tư pháp
155 Thủ tục chứng thực di chúc UBND Phường/Xã Tư pháp
156 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Phường/Xã Tư pháp
157 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND Phường/Xã Nội vụ
158 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Phường/Xã Nội vụ
159 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường/Xã Nội vụ
160 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường/Xã Nội vụ