Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
3 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
4 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
5 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Phường/Xã Y tế
6 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
7 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND Phường/Xã Khiếu nại tố cáo
8 Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND Phường/Xã Khiếu nại tố cáo
9 Tiếp công dân tại cấp xã UBND Phường/Xã Khiếu nại tố cáo
10 Xử lý đơn tại cấp xã UBND Phường/Xã Khiếu nại tố cáo
11 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Phường/Xã Dân tộc
12 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Phường/Xã Dân tộc
13 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số UBND Phường/Xã Lao động Thương binh và Xã hội
14 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư UBND Phường/Xã Tài chính - Kế hoạch
15 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Phường/Xã Phòng Kinh tế phụ trách
16 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Phường/Xã Phòng Kinh tế phụ trách
17 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Phường/Xã Phòng Kinh tế phụ trách
18 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp UBND Phường/Xã Phòng Kinh tế phụ trách
19 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Phường/Xã Phòng Kinh tế phụ trách
20 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Phường/Xã Quản lý đô thị