Các phòng ban chuyên môn

phòng giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 25/11/2015 | 08:51 AM  | View count: 411
I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện...

phòng thanh tra

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:24 AM  | View count: 1554
I. Vị trí, chức năng: 1. Thanh tra huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước...

phòng tài chính kế hoạch

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:23 AM  | View count: 2032
I. Vi trí, chức năng: 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện...

phòng nội vụ

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:18 AM  | View count: 6123
I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà...

phòng tư pháp

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:16 AM  | View count: 1634
I. Vị trí, chức năng 1. Phòng tư pháp huyện Đan phượng la cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng...

phòng tài nguyên và môi trường

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:15 AM  | View count: 2645
I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực...

phòng kinh tế

Ngày đăng 23/11/2015 | 08:58 AM  | View count: 1958
1. Vị trí, chức năng. 1. Phòng kinh tế huyện Đan phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà...

phòng quản lý đô thị

Ngày đăng 23/11/2015 | 08:52 AM  | View count: 1787
I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện quản...

phòng ytế

Ngày đăng 20/11/2015 | 04:35 PM  | View count: 1477
I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Y tế huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước...

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 20/11/2015 | 04:27 PM  | View count: 2108
I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện...

phòng văn hóa thông tin

Ngày đăng 20/11/2015 | 04:07 PM  | View count: 1961
I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện...

danh sach các trường trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/11/2015 | 11:05 AM  | View count: 1519
1. Trường THCS Đan Phượng Hạng trường: Hạng 3 Hình thức khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhì.   TT Chức vụ Họ...