các đơn vị sự nghiệp

đài phát thanh
Ngày đăng 23/11/2015 | 09:48  | View count: 771

1. Vị trí, chức năng:

Đài truyền thanh huyện Đan Phượng là đơnvị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; chịu sự chỉ quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài truyền thanh và Truyền thanh trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Sản xuất và phát song các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; tập trung vào sự lãnh đạo của cấpủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự địa phương; góp phần nâng cao nhận thức, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc;

2. Phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các biểu hiện tiêu cực xã hội khác;

3. Tiêp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

4. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên nghành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các trườn trình phát thanh, truyền thanhtheo quydiinhj;

5. Phối hợp với Đài truyền thanh xã, thị trấn, các cộng tác viên để sản xuất chương trình phát thanh của huyện; phối hợp với Đài truyền thanh Truyền hình thành phố để sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên Đài phát thanh và Truyền hình Thành phố; tham gia các hoạt động nghiệp vụ, liên quan phát thanh, truyền hình do Đài Truyền thanh và Truyền hình Thành phố tổ chức;

6. Ứng dụng các thành tựu khoa hoạc, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và hoạt động chuyên môn;

7. Tham gia đè xuất với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã, thị trấn;

8. Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách khác đối với viên chức và người lao động trực thuộc; quản lý tài chính và tài sản của Đài theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện và quy định của pháp luật;

9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về nhiệm vụ được giao theo quy định;

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.