các đơn vị sự nghiệp

ban quản lý giải phóng mặt bằng
Ngày đăng 23/11/2015 | 09:42  | View count: 781

1.CHỨC NĂNG.

Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Đan Phượng có chức năng giúp UBND huyện trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, tham gia làm thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND huyện thành lập.

2. NHIỆM VỤ.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyệ;

- Chủ trì phối hợp với tổ chức và cá nhân được Nhà nước gia đất, cho thuê đất, lập để trình UBND phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, các điều kiện cần thiết cho tổ chức công tác giải phóng mặt bằng để trình UBND huyện thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng đối với mỗi dự án;

- Lâp, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng; triển khai, hướng dẫn việc thực hiện đếnUBND cấp xã,tổ chức và nhận được nhà nước giao đất, cho thuê đất và tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác tổ chức điều tra, kê khai số liệu về đất và tài sản của người bị thu hồi đất;

- Đôn đốc việc thực hiện các nội dung xác nhận của UBND cấp xã và cơ quan có liên quan theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt;

- Chủ trì phối hợp với tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện xem xét để trình UBND huyện; phối hợp với UBND cấp xã và tổ bồi thường, hỗ trợ và táiddinhj cư đã được huyện phê duyệt; đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để chỉ đạo giải quyết; tổ chức bàn giao mặt bằng;

- Xây dựng Quy chế bắt thăm bố trí tái định cư báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thẩm định và trình UBNd huyện phê duyệt; chủ trì tổ chứ thực hiện công khai Quy chế bắt thăm bố trí tái định cư đã được phê duyệt; tổng hợp kết quả bắt thăm bố trí tái định cư, trình UBND huyện Quyết định;

- Tiếp dân để giải quyết các vướng mắc trong tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo định kỳ hang tháng, quý, 6 tháng, hằng năm với UBND huyện và Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao.