ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

ban quản lý đầu tư và xây dựng
Ngày đăng 23/11/2015 | 09:40  | View count: 1042

I. CHỨC NĂNG.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan phượng trực thuộc UBNd huyện có chức năng giúp UBND huyện xây dựng hồ sơ các dự án đầu tư,chỉ đạo, giám sát các dự án đầu tư xây dựng thuộc huyện quản lý; ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh toán các công trình xây dựng theo quy định.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

1/ Xây dựng điều lệ quản lý cum, điểm công nghiệp theo hướng dâcn của Sở Công nghiệp trình UBND huyện phê duyệt.

2/ Tổ chức lập hồ sơ xin giao đất của toàn bộ dự án đã phê duyệt, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng; phối hợp với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng theo phướng án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3/ Tự tổ chức, hoặc ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn. lập dự án báo cáo đầu tư hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu, trình cơ quan chức năng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, báo cáo đầu tư,thiết kế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả trúng thầu.

4/ Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát và thuê tư vấn giám sát thi công các dự án đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn xây dựng cơ bản, tập trung của huyện, của tỉnh giao, vốn phát triển nghành, vốn tu bổ đê điều thường xuyên và phân lũ hàng năm, vốn xử lý khẩn cấp đê, kè do các cơ quan trung ương, tỉnh và các nguồn vốn khác phân bổ hoặc ủy thác quy định hiện hành; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt.

5/ Thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư do UBND huyện giao.

6/ Tiếp nhận bố trí các dự án đầu tư vào cụm điểm công nghiệp.

7/ Lập hồ sơ thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định.

8/Bàn gia các công trình do ban Ban quản trực tiếp làm chủ đầu tư sau khi đã hoàn thành cho đơn vị chủ quản lý, sử dụng.

9/ Vận động đầu tư vào cụm, điểm công nghiệp, lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn đầu tư của các dự án, các công trình; lập bao cáo thực hiện vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

10/ Hoàn trả vốn đầu tư theo quy định của pháp luật và cơ chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( đối với vốn vay, vốn huy động bằng các nguồn để đầu tư do Ban quản lý chịu trách nhiệm)

11/ Tham gia quản lý hoạt động của các cum, điểm công nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

12/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.