Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
2 Đăng ký khai tử quá hạn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
3 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ Luật Dân sự ( Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
4 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai t trong khi đăng ký Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
5 Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
6 Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
7 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
8 Đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/ mẹ/ người giám hộ nhận cha/ mẹ cho con chưa thành niên) Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
9 Đăng ký lại việc sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
10 Đăng ký lại việc kết hôn Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
11 Đăng ký lại việc tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
12 Đăng ký việc nuôi con nuôi Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
13 Đăng ký giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
14 Đăng ký thay đổi giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
16 Cấp giấy báo tử Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
17 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
18 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài đã có thời gian cư trú ở trong nước Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp
19 T-HNO-263399-TT: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
20 Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp