Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 4: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 15: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
3 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
4 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
5 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
6 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
7 Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Kế hoạch đầu tư
8 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
9 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
11 Thủ tục 9: Thẩm định,trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
12 Thủ tục 16: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
13 Thủ tục 17: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
14 Thủ tục 15: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
15 Thủ tục 22: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
16 Thủ tục 17: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
18 Thủ tục 18: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
19 Thủ tục 21: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
20 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Mức độ 2 UBND Phường Tư pháp