Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 5: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 6: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
3 Thủ tục 7: Giải thể trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tục 8: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 12: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 9: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
7 Thủ tục 13: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tục 10: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Thủ tục 11: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
10 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Y tế
11 Thủ tục 14: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
12 Thủ tục 15: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
13 Thủ tục 16: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
14 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
16 Thủ tục 2: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn đã được Nhà nước công nhận bảo tồn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
17 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
18 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
19 Thủ tục 7: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp Huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
20 Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp Huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin