Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 10: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
2 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
3 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
4 Thủ tục 19: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
5 T-HNO-263401: Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
6 T-HNO-263402: Xác định lại dân tộc Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
7 T-HNO-263403: Xác định lại giới tính Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
8 T-HNO-263404-TT:Bổ sung hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
9 T-HNO-263405-TT: Điều chỉnh nội dung trong số hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải là giấy khai sinh. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
10 Thủ tục 03: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh