Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 12: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tuch 13: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
3 Thủ tục 3: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
4 Thủ tục 4: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình theo tuyến trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
5 Thủ tục 5: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
6 Thủ tục 6: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
7 Thủ tục 7: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
8 Thủ tục 8: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
9 Thủ tục 9: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
10 Thủ tục 10: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
11 Thủ tục 11: Gia hạn tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý đô thị
12 T-HNO-263400: Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
13 Thủ tục 20: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
14 Thủ tục 04: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
15 Thủ tục 05: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
16 Thủ tục 06: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 07: Thay đổi cơ quan đăng ký của HTX Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
18 Thủ tục 08: Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
19 Thủ tục 09: Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
20 Thủ tục 16: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh