Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
2 Đăng ký biến động đối với trường hợp thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (toàn bộ thửa đất) do UBND Quận cấp Giấy chứng nhận. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
3 Đăng ký biến động bổ sung quyền sở hữu tài sản trên đất vừa có nhu cầu cấp đổi GCN được cấp trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành (cấp GCN mới) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
4 Đăng ký biến động chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
5 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
6 Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Tài nguyên môi trường
7 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
8 Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Cấp thị xã Tài nguyên môi trường
9 Thủ tục 2: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (TTHC mức 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
10 Thủ tục 01: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
11 Thủ tục 03: Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ nông nghiệp (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
12 Thủ tục 07: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
13 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ rượu) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
14 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 14: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
16 Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
18 Thủ tục 5: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin
20 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa - Thông tin