Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Loại thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận một cửa; - Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp Huyện

Thành phần số lượng hồ sơ - Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ; - Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; - Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ; - Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non năm 2008. - Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục. - Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND Quận