Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trọng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc bộ phận 1 cửa). 

- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Công văn đề nghị nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm, qui mô diễn ra hoạt động. - Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160119173016.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo