Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại và địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị

huyện Đan Phượng

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

HUYỆN ỦY

huyenuydanphuong@gmail.com

Ông Nguyễn Tất Thắng

Bí thư

0433.886.704

 

Ông Lê Văn Thìn

Phó Bí thư TT

0433.887.548

 

Ông Phan Công Tuyến

Chánh Văn phòng

0433.636.123

 

Ông Bùi Anh Tuấn

Phó Văn phòng

0433.886.321

 

 

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

ubktdanphuong@gmail.com

Ông Nguyễn Tiến Toàn

Chủ nhiệm

0433.638.876

 

Ông Nguyễn Văn Xuân

Phó CN

0433.886.558

 

                                                     BAN TỔ CHỨC

0433.886.557

bantochuchudp@gmail.com

Ông Nguyễn Gia Hiển

Trưởng ban

0433.638.678

 

Nguyễn Khắc Quang

Phó ban

0433.886.577

 

Nguyễn Thị Thuỷ

Phó ban

0433.886.577

 

                                 BAN DÂN VẬN

0433.886.422

bandanvanhudp@gmail.com

Ông Nguyễn Đức Thục

Trưởng ban

0433.636.896

 

Ông Nguyễn Văn Thọ

Phó ban

0433.886.422

 

                                BAN TUYÊN GIÁO

0433.886.556

btgdanphuong@gmail.com

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền

Phó ban

0433.886.758

 

Ông Nguyễn Văn Đức

Phó ban

0433.886.556

 

                          TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

                         CHÍNH TRỊ

0433.886.758

 

Ông Bùi Đức Thành

Giámđốc

0433.636.854

 

Ông Đỗ Quốc Huấn

Phó Giám đốc

0433.886.758

 

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Giám đốc

0433.886.758

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

MTTQhuyendanphuong.hn

@gmail.com

Ông Đặng Văn Hội

Chủ tịch

0433.636.854

 

Ông Đỗ Xuân Hùng

PCT Thường trực

0433.886.946

 

Ông Nguyễn Hữu Mạnh

Phó Chủ tịch

0433.886.946

 

                                  HỘI PHỤ NỮ

0433.886.986

Hoiphunuhuyendanphuong

@gmail.com

Bà Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch

0433.886.986

 

Bà Nguyễn Thị Bảy

Phó Chủ tịch

0439.973.254

 

Bà Hoàng Thị Bích Hoàn

Phó Chủ tịch

0433.886.986

 

                                   ĐOÀN THANH NIÊN

0433.886.316

Huyendoandanphuong

@gmail.com

Ông Nguyễn Hữu Minh

Bí thư

0433.886.316

 

Ông Vũ Đình Tuấn

Phó Bí thư

0433.886.316

 

Nguyễn Thị Thanh Phúc

Phó Bí thư

0433.886.316

 

                                      HỘI NÔNG DÂN

0433.886.992

hoinongdandanphuong992

@gmail.com

Ông Nguyễn Tuấn Ngại

Chủ tịch

0433.886.992

 

Ông Nguyễn Đăng Thực

Phó Chủ tịch

0433.886.992

 

                                  HỘI CỰU CHIẾN BINH

0433.886.993

thuccb@gmail.com

Ông Nguyễn Đình Khoản

Chủ tịch

0433.886.993

 

Ông Bùi Văn Lao

Phó Chủ tịch

0433.886.993

 

Ông Trần Trọng Quyết

Phó Chủ tịch

0433.886.993

 

                                      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

0433.885.333

danphuong@congdoanhanoi.

org.vn

Bà Nguyễn Thị Thủy

Chủ tịch

0439.986.753

 

Ông Trần Minh Tươi

Phó Chủ tịch

0433.885.333

 

UBND HUYỆN

                                  VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

0433.886.384

vanthu_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Hữu Hoàng

Chủ tịch

0433.886.430

 

Bà Đào Thị Hồng

Phó Chủ tịch

0433.886.318

 

Ông Nguyễn Văn Đức

Phó Chủ tịch

0433.886.320

 

Ông Nguyễn Thạc Hùng

Phó Chủ tịch

0433.637.034

 

Ông Tạ Văn Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

0433.886.319

 

Ông Nguyễn Thành Lý

Chánh Văn phòng

0433.637.118

 

Ông Nguyễn Đình Cẩn

Phó Chánh Văn phòng

0433.638.862

 

Ông Lê Văn Hòa

Phó Chánh Văn phòng

0433.886.317

 

                                    PHÒNG KINH TẾ

0433.886.383

pkt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Viết Đạt

Trưởng phòng

0433.886.391

 

Ông Nguyễn Văn Vũ

Phó Trưởng phòng

0433.886.383

 

Ông Nguyễn Hữu Tịnh

Phó Trưởng phòng

0433.886.383

 

Ông Nguyễn Trọng Khải

Phó Trưởng phòng

0433.886.383

 

 

 

 

 

                                      PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

0433.886.326

pqldt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

0433.886.326

 

Ông Nguyễn Văn Sáu

Phó Trưởng phòng

0433.885.782

 

Ông Nguyễn Xuân Phú

Phó Trưởng phòng

0433.886.326

 

Ông Nguyễn Phúc Hoàn

Phó Trưởng phòng

0433.886.326

 

                                         BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

0433.637.008

bqlda_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Viết Thái

Trưởng ban

0433.636.743

 

Ông Nguyễn Giang Mên

Phó Trưởng ban

0433.637.008

 

Ông Lê Văn Mạnh

Phó Trưởng ban

0433.637.008

 

                                           BAN BỒI THƯỜNG GPMB

0433.887.523

bbtgpmb_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Đỗ An Đông

Trưởng ban

0433.887.523

 

Ông Đỗ Văn Minh

Phó Trưởng ban

0433.887.523

 

Ông Phạm Văn Khôi

Phó Trưởng ban

0433.887.523

 

                                          PHÒNG TN&MÔI TRƯỜNG

0433.886.549

ptnmt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Đức Nam

Trưởng phòng

0433.637.048

 

Ông Nguyễn Đông Hiếu

Phó Trưởng phòng

0433.886.549

 

Ông Bùi Văn Hoa

Phó Trưởng phòng

0433.886.549

 

           TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

Ông Nguyễn Quý Mạnh

Giám đốc

0433.637.264

 

Ông Tạ Kim Hoàng

Phó Giám đốc

0433.367.731

 

Ông Nguyễn Danh Ngự

Phó Giám đốc

0433.367.731

 

                                          PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

0433.886.380

ptckh_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Văn Ba

Trưởng phòng

0433.885.233

 

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0433.886.353

 

Ông Nguyễn Văn Vân

Phó Trưởng phòng

0433.885.647

 

 

 

 

 

                                              THANH TRA

0433.886.327

 

Ông Bùi Kiên Cường

Chánh Thanh tra

0423.247.518

 

Ông Nguyễn Chí Thìn

Phó Chánh Thanh tra

0433.886.327

 

Ông Ngô Văn Long

Phó Chánh Thanh tra

0433.886.327

 

                                              PHÒNG TƯ PHÁP

0433.885.197

ptp_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Phạm Hồng Hoàn

Trưởng phòng

0433.885.197

 

Ông Nguyễn Khắc Thuỷ

Phó Trưởng phòng

0433.885.197

 

Ông Nguyễn Nam Hà

Phó Trưởng phòng

0433.885.197

 

                                         PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0433.886.331

pvhtt_danphuong@.hanoi.gov.vn

Ông Nguyễn Công Khương

Trưởng phòng

0433.635.327

 

Bà Nguyễn Thị Hộ

Phó Trưởng phòng

0433.886.331

 

                                             ĐÀI TRUYỀN THANH

0433.886.468

dtt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Bùi Văn Đồng

Trưởng đài

0433.636.986

 

Bà Bùi Thị Quyên

Phó Trưởng đài

0433.886.468

 

                                                  TRUNG TÂM TDTT

0433.886.880

tttdtt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Nguyễn Văn Vĩnh

Giám đốc

0433.886.880

 

Ông Nguyễn Công Pho

Phó Giám đốc

0433.886.880

 

                                                     NHÀ VĂN HÓA

0433.886.513

Nvh__danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Phan Công Tính

Giám đốc

0433.886.513

 

Bà Bùi Thị Mai Phương

Phó Giám đốc

0433.886.513

 

                                      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0433.886.486

pgddt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Thế Minh Khôi

Trưởng phòng

0433.886.487

 

Bà Bùi Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

0433.886.486

 

Ông Giang Quang Tú

Phó Trưởng phòng

0433.886.486

 

Bà Bùi Thị Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

0433.886.486

 

                                                  PHÒNG Y TẾ

0433.636.830

pyt_danphuong@hanoi.

gov.vn

Ông Kim Ngọc Xuân

 

0433.636.830

 

                                                   PHÒNG NỘI VỤ

0433.886.429

pnv_danphuong@hanoi.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Tịnh

Trưởng phòng

0433.638.085

 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Lâm

Phó Trưởng phòng

0433.636.763

 

Ông Nguyễn Hữu Phú

Phó Trưởng phòng

0433.636.763

 

                                                      PHÒNG LĐTBXH

0433.638.715

pldtbxh_danphuong@hanoi.

gov.vn

 

Trưởng phòng

0433.635.400

 

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Trưởng phòng

0433.886.324

 

 

 

0433.886.324

 

 

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới